Dálkové měření kmitočtu majáku OK0EV na 1854 kHz


O víkendu 10-11.11.2007 došlo k doladění OCXO v budiči SRS31 , a jeho zavěšení na kmitočet časové stanice DCF77. Zároveň s tím se mi podařilo opravit kmitočtový normál SKN50/77, a bylo možno opět provést kontrolu kmitočtu majáku. Před synchronizací kmitočtu měl maják kmitočet 1853999,8 Hz, a po synchronizaci na DCF77 je již odchylka kmitočtu neměřitelná. Můj místní normál kmitočtu je též synchronován kmitočtem DCF77, takže v současné době se neprovádí měření kmitočtu ale pouze kontrola zda nedošlo k poruše mající za následek kmitočtovou nestabilitu majáku.
V současné době lze říci že kmitočet majáku má přesnost v řádu tisícin Hertzu.
Drobná závada na jejímž odstranění se pracuje je občasná fázová nestabilita kmitočtu, která se projevuje vrčením tónu majáku.
Pro poruchu normálu SKN50/77 se od 29.06.2006 měření kmitočtu neprovádí.
O víkendu 25-26.03.2006 došlo k úpravě technologie majáku. Z Tx třinec je nyní používán jen koncový stupeň a budič, jako zdroj kmitočtu je místo původních krystalových oscilátorů použit středovlnný rozhlasový syntezátor SRS31, se zdvojovačem kmitočtu. Původní X-tal oscilátor Tx třinec, vykazoval krátkodobou nestabilitu cca +/- 0,25Hz/min a dlouhodobou +/-10Hz/den, danou změnou teploty v okolí vysílače. Maják nyní poskytuje stabilní kmitočet daný přesností řídícího OCXO syntezátoru.

Metoda měření:
Signál majáku je přijímán pomocí východoněmeckého Rx EKD100, jehož mezifrekvenční výstup 200 kHz je přiveden na jeden vstup osciloskopu. Na druhý vstup je přiveden signál z Vf generátoru, a pomocí osciloskopu se na generátoru nastaví stejný kmitočet jako na výstupu Rx. Kmitočet generátoru se poté změří čítačem, a vypočte se kmitočtová odchylka. Jako místní reference kmitočtu je používán přesný oscilátor 5MHz v čítači, a je jím řízena i kmitočtová ústředna přijímače. Rx EKD100 je již z výroby připraven na možnost řízení přesným externím kmitočtem, stačí pouze přeletovat dvě propojky na desce řídícího oscilátoru. Oscilátor v čítači je cca 1 za měsíc kalibrován podle synchronizovaného kmitočtového normálu SKN. SKN se synchronizuje na kmitočet časové stanice DCF 77,5 kHz řízené atomovými hodinami. Bohužel v místě mého bydliště je signál DCF často zarušen, proto je možné kmitočet z normálu využívat jen občas.
Touto metodou se dá kmitočet změřit s přesností na 0,1 Hz.
Do 20.12.2005 jsem používal méně přesnejší metodu
Po nasazení budiče SRS31 na vysílač, je třeba meřit kmitočet s vyšší přesností. Doposud jsem měření prováděl tak že osciloskop byl v režimu dvojité časové základny synchronizovaný z kanálu A. Na kanál A se přiváděl signál z generátoru, na vstup B signál z Mf výstupu Rx EKD100. Jemným laděním generátoru se dosáhlo toho ze oba signály měly stejný kmitočet (tj. na osciloskopu "nejely" proti sobě), a na čítači se odečetl kmitočet generátoru (čítač má nejmenší rozlišení 0,1Hz). Nyní kdy je odchylka od správného kmitočtu menší než 0,1Hz, se měří jinak. Generátor je nastaven na pevný kmitočet 200 kHz, a jeho řídící oscilátor je zavěšen na kalibrovaný OCXO v čítači. Pomocí stopek se změří čas za jak dlouho se oproti sobě oba průběhy posunou o 1 periodu, a převrávená hodnota této doby je přímo odchylka obou kmitočtů v Hz. Podle směru posunu se určí je li kmitočet vyšší nebo nižší. Stejně měřím i odchylku oscilátoru v čítači proti normálu SKN. Rx EKD má nepříjemnou vlastnost,a to že při směšování otáčí postraní pásma. Takže pokud změříme že je kmitočet na výstupu Rx o 10 Hz nižší, je přijímaný kmitočet ve skutecnosti o 10 Hz vyšší.
Používané přístroje:
Krátkovlnný přijímač RFT EKD100.
Anténa LW 25m.
Čítač Tesla BM526.
Osciloskop Tesla BM566A
Generátor Adret 6100/6300.
Synchronizovaný normál SKN50/77 - vyroben ústavem radiotechniky AVČR.
Oficiální stránky majáku: http://www.sweb.cz/ok0ev/

Starší údaje:
12/2005   01/2006   02/2006   03/2006   04/2006   05/2006   06/2006
Pokud je za údaji o kmitočtu poznámka SKN=OK, znamená to že rušení okolo kmitočtu 77,5 kHz bylo minimální a normál je zasynchronizován na signál DCF. Číslo pak udává o kolik je odchýlen kmitočet oscilátoru 5 MHz v čítači od kmitočtu normálu.
73! Michal OK1-36111     Mail - ekd300(zavinac)seznam.cz